วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

อบรมการเขียนBlogger (2)

วันที่20กันยายน 2557
ไ้ด้เข้ารับการอบรมการเขียนบล็อค โดย ศน.โชคชัย  สิรินพมณี  ได้สอนการเพิ่มเติมการเขียนบล็อค

รูปผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ บรรยากาศ สนุกสนาน


กิจกรรมอ.3/4

 เรียนภาษาอังกฤษ

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อบรม ............ICT  กับการเรียนการสอนคลายเคลียด...........

http://www.trueplookpanya.com/examination/home

cooking

แกงเลียงกุ้งสด 3/4

การปลูกต้นหอม

การปลูกต้นหอม


การพับสี

การพับสี